nouns 8

Mga pangalan sa bisaya                     click the image to get a larger view
street - dalan / dan
da-lan
dantree - kahoy
ka-hoy
       trees---mga kahoy
                           ma-nga ka-hoy

add mga for more than 1
angel - anghel
             ang-helbangko
bang-ko
sunkist - aranghita
                arang-hi-tabaso
ba-so

bed - katre
kat-re
pillow- unlan
un-lan
blanket - habol
hab-ol

store - tindahan
             tin-da-han
stores - mga tindahan
ma-nga tin-da-han

drawing - dibuho
di-bu -ho

bed  -  katre
kat-re
pillow-  unlan
un-lan
blanket - habol
ha-bol

ring - singsing
sing-sing
rings - mga sing-sing

plant - tanom
ta-nom

car - awto
aw-to
car - sakyanan
sak-ya-nan


pan
gunting
gun-ting

langgam
lang-gam

monyika
mon-yi-ka

 bangko
 bang-ko
lingkoranan -ling-ko-ra-nan


 cloud - panganod
 pa-nga-nodflower - bulak
bu-lakalkansya
al-kan-sya
 visit Bisaya - English dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ang ba-ta na-li-ngaw ug du-la.

Ang ba-ta kay nag-pa-i-nit.

BE HAPPY

Maayong Adlaw Sa Tanan

Ang tubig sa butong makaayo ni sa atong panglawas.  Ilabi na gayod kung naa kay kay kidney trouble.  Niay 8 ka health tips kung moinom mo o...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines

visitors


Salamat kaayo

Fb comments