nouns 8

Mga pangalan sa bisaya                     click the image to get a larger view
street - dalan / dan
da-lan
dantree - kahoy
ka-hoy
       trees---mga kahoy
                           ma-nga ka-hoy

add mga for more than 1
angel - anghel
             ang-helbangko
bang-ko
sunkist - aranghita
                arang-hi-tabaso
ba-so

bed - katre
kat-re
pillow- unlan
un-lan
blanket - habol
hab-ol

store - tindahan
             tin-da-han
stores - mga tindahan
ma-nga tin-da-han

drawing - dibuho
di-bu -ho

bed  -  katre
kat-re
pillow-  unlan
un-lan
blanket - habol
ha-bol

ring - singsing
sing-sing
rings - mga sing-sing

plant - tanom
ta-nom

car - awto
aw-to
car - sakyanan
sak-ya-nan


pan
gunting
gun-ting

langgam
lang-gam

monyika
mon-yi-ka

 bangko
 bang-ko
lingkoranan -ling-ko-ra-nan


 cloud - panganod
 pa-nga-nodflower - bulak
bu-lakalkansya
al-kan-sya
 visit Bisaya - English dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ang ba-ta na-li-ngaw ug du-la.

Ang ba-ta kay nag-pa-i-nit.

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments